ยืนหยัดเพื่อความจริง

[Thai]

ยืนหยัดเพื่อความจริง (Stand Up For Truth)

สัปดาห์นานาชาติเพื่อสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Whistleblowing)

วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2558

ประชาธิปไตยต้องอาศัยการเล่าความจริง

ประชาชนในหลากหลายประเทศจะจัดกิจกรรมชื่อว่า ยืนหยัดเพื่อความจริง (Stand Up For Truth) ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2015 เพี่อผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมแห่งความโปร่งใสและความจริง และการปกป้องคุ้มครองผู้มีความเสี่ยงอันเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลที่ผู้มีอำนาจต้องการปิดบัง

ประชาธิปไตยวางอยู่บนพื้นฐานของความยินยอมจากประชาชน สิ่งนี้เป็นไปไม่ได้เลยหากนโยบายที่สำคัญอย่างยิ่ง (และบางครั้งก็ผิดกฎหมาย) ของรัฐบาล ยังถูกปิดซ่อนให้พ้นตาสาธารณชน การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น เนื่องจากเป็นการนำนโยบายดังกล่าวออกมาสู่ที่แจ้ง กล่าวคือ เป็นการเปิดเผยข้อมูลสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การทุจริตของบรรษัทเอกชน สิ่งแวดล้อม เสรีภาพพลเมือง และการทำสงคราม

เราต้องลุกขึ้นเรียกร้องเสรีภาพสื่อ ความเป็นส่วนตัวของปัจเจกบุคคล ความโปร่งใสของรัฐบาล และบรรษัทธุรกิจ รวมทั้งต้องจัดให้มีกระบวนการทางกฎหมายตามหลักนิติธรรม เนื่องจากเราต้องเปิดเผยข้อมูลทางการซึ่งสาธารณชนมีสิทธิ์ได้รับรู้ การทำร้ายข่มเหงนักข่าวและผู้เปิดเผยข้อมูลจัดเป็นเรื่องไร้ความชอบธรรม และสมควรถูกต่อต้านเนื่องจากไม่ชอบธรรม

เมื่อผู้มีอำนาจที่ไร้ความเป็นประชาธิปไตยเจริญงอกงามขึ้นได้เพราะเก็บงำการประพฤติมิชอบของตนเป็นความลับ เราจึงควรผลักดันเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้เป็นวาระสำคัญอันดับต้น ๆ ในตระหนักสำนึกของสาธารณชน โดยทำผ่านกระบวนการกระตุ้นส่งเสริมให้เปิดเผยเอกสารเกี่ยวกับการกระทำของรัฐบาล และบรรษัท ที่ไม่อาจทนทานอยู่ได้ภายใต้แสงไฟของสาธารณชน

โปรดริเริ่มกิจกรรมลุกขึ้นเพื่อความถูกต้อง ในสังคมของท่าน

StandUpForTruth.org